Yönetmelikler

3 Kasım 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29164

YÖNETMELİK

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı olarak kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,

d) Türkçe: Türkiye Türkçesini,

e) Türk dili: Yaşayan bütün Türk yazı dillerini,

f) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5  (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında ilgili mevzuat hükümlerine göre birimler açmak.

b) Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin anadil ve yabancı dil olarak öğretimi konularında çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

c) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurtiçinde ve yurtdışında Türkçeyi öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, onlara staj yaptırmak, görev yapılacak ülkelerle ilgili tanıtıcı ve rehber yayınlar hazırlamak.

ç) Türkçe öğretimi yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak, materyaller hazırlamak, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek.

d) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmaya teşvik amacıyla yurtiçi ve yurtdışında geziler düzenlemek, Türk dilinin ve kültürünün öğretimi ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunanlara ödüller vermek.

e) Türkçenin anadil olarak veya yabancılara öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

f) Yurtdışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve aynı şekilde Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi, Dil Bilimi ve Yabancı Diller Bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına yabancı dil olarak Türkçe öğretimine yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

ğ) Yurtiçi ve yurtdışında Türkçe dil sınavları ve sertifikalı Türkçe dil yeterlilik sınavları düzenlemek.

h) İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin diksiyon, okuma ve benzeri Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.

ı) Türkçe dil öğretimi alanında yurtiçinde ve yurtdışında hizmet içi kurslar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Bunların Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6  (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

Müdür ve Müdür Yardımcıları

MADDE 7  (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili profesör veya doçent unvanına sahip Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili en az doktora derecesine sahip Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki öğretim elemanı, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir.

(3) Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür ve Müdür Yardımcılarını değiştirebilir. Müdür zorunlu nedenlerle görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini yerine vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün sorumluluk ve görevleri

MADDE 8  (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9  (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan ve en az doktora derecesine sahip Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı öğretim elemanı olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10  (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği işleri değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 11  (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları veya istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki uzman kişiler arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en fazla altı kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğütakdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12  (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idarî planları değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirme ve önerilerde bulunmak.

c) Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13  (1) Merkezin ihtiyacı olan akademik, teknik ve idarî personel, 2547 sayılı Kanunun 13 üncümaddesine göre Rektör tarafından görevlendirilir.

Yürürlük

MADDE 14  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 
Bağlantılar
Yukarı Çık